Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2266380

Notice effective from
25th November 2021 to 25th December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2021/1095 Tir i'r dwyrain o Cadney Lane, Bettisfield, Wrecsam, SY13 2LW
Cais amlinellol ar gyfer codi 9 annedd [cadw pob mater). Ymadawiad.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mown perthynas S'r cynigion dylech ysgrffennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 17.12.2021
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
P/2021/1095 Land East of Cadney Lane, Bettisfield, Wrexham, SY13 2LW
Outline application for erection of 9 dwellings [all matters reserved). Departure.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or Bt Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LLii 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 17.12.2021
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2266380.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices