Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2263707

Notice effective from
23rd November 2021 to 23rd December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2021/1107 Linden, 3 Ffordd Faddon, Wrecsam, LL13 7PN

Codi giat a wal ar wedd chwith yr eiddo o fewn ardal gadwraeth ffordd y tylwyth teg

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas tfr cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 17.12.2021

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2021/1107 Linden, 3 Bath Road, Wrexham, LL13 7PN

Erection of gate and wall on left aspect of the property within Fairy Road Conservation Area.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 18 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 17.12.2021

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2263707.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices