Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning

Notice ID: WAR2260374

Notice effective from
18th November 2021 to 18th December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2021/1008 Y Ty Hyffbrddwr, Neuadd Trevalyn, Ffordd Caer, Rossett, Wrecsam, LL12 OHH. Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer estyniad deulawr i gefn yr eiddo. Caniatad adeilad rhestredig P/2016/0350.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG, Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 06.12.2021

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning

P/2021/1008 The Coach Mouse, Trevalyn Hall, Chester Road, Rossett, Wrexham, LL12 OHH. Listed building consent for rear two storey extension. Renewal of listed building consent P/2016/0350.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 06.12.2021,

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2260374.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices