Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2260366

Notice effective from
18th November 2021 to 18th December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2021/1078 58 Stryt Yr Hob, Wrecsam, LL111BE. Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer newidiadau mewnol ac allanol i'r adeilad a gwelliannau i'r uned fasnachol ar y llawr gwaelod. Newid defnydd y lloriau uchaf o B1 (masnachol defnydd swyddfa) i 3C (3 annedd gyda dwy ystafell wely). Newidiadau mewnol i'r adeilad.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 10.12.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2021/1078 58 Hope Street, Wrexham, LL11 1BE. Listed building consent for internal and external alterations to the building and improvements to the ground floor commercial unit. Change of use of upper floors from B1 (commercial office use) to C3 (three 2 bed dwellings). Internal alterations to the building.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 10.12.2021.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2260366.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices