Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF PUBLIC INQUIRY THE COMMONS ACT 2006 SECTION 15(1) AND SECTION 111 LOCAL GOVERNMENT ACT 1972

Notice ID: WAR2255992

Notice effective from
12th November 2021 to 12th December 2021

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
HYSBYSIAD AM YMCHWILIAD CYHOEDDUS
DEDDF TIROEDD COMIN 2006 ADRAN 15(1) AC ADRAN 111 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod y Cyngor, yn ei gapasiti fel Awdurdod Cofrestru, wedi penodi Arolygydd annibynnol i ystyried y cais i gofrestru maes tref neu bentref ar y tir a gaiff ei adnabod fel: Coed Llwyneinion, ar Ffordd Llwyneinion, Rhosllannerchrugog, Wrecsam, LL14 1TL.
Rhoddir rhybudd trwy hyn y cynhelir yr ymchwiliad cyhoeddus anstatudol ddydd lau 16 Rhagfyr 2021, gan ddechrau am 9.30am. Cynhelir yr Ymchwiliad o bell gan ddefnyddio platfform Zoom. Os bydd aelod o'r cyhoedd yn dymuno mynychu'r Ymchwiliad, dylech ddarparu eich enw a'ch cyfeiriad e-bost a'u hanfon i'r cyfeiriad yn y manylion cyswllt a nodir isod i gofrestru, a byddwch chi'n cael gwahoddiad electronig i ymuno a'r Ymchwiliad er mwyn i chi fynychu (yr ymchwiliad cyfan neu ran ohono). Gall unrhyw un sy'n dymuno gweld y cais a dogfennau eraill sy'n ymwneud a'r cais, drefnu i'w gweld trwy gyflwyno cais gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost cyswllt isod.
Cyfeiriad e-bost cyswllt:

legaldem@wrexham.gov.uk


Dyddiedig 9 Tachwedd 2021
Linda Roberts,
Prif Swyddog Dros Dro - Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
NOTICE OF PUBLIC INQUIRY
THE COMMONS ACT 2006 SECTION 15(1) AND SECTION
111 LOCAL GOVERNMENT ACT 1972
Notice is hereby given that the Council in its capacity as Registration Authority has appointed an independent Inspector to consider the application to register a town or village green on the land known as: Llwyneinion Woods located on Llwyneinion Road, Rhosllannerchrugog, Wrexham, LL14 1TL.
Notice is hereby given that the non-statutory public inquiry will take place on Thursday 16th December 2021 commencing at 9.30am. The Inquiry will be conducted remotely on the Zoom platform. If a member of the public wishes to attend the Inquiry you should provide your name and email address by way of registration to the contact details set out below and you will be provided with an electronic invitation to join the Inquiry in order that you may attend the Inquiry (whether for some or all of the Inquiry). Any person wishing to view the application and other documents relating to it, may do so by request to the contact e-mail address below.
Contact e-mail:

legaldem@wrexham.gov.uk


Dated 9th November 2021
Linda Roberts, Interim Chief Office - Governance and Customer

Attachments

WAR2255992.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices