Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0634534

Notice effective from
12th November 2021 to 12th December 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063572 - Listed Building Application to provide a roof light on the rear slope of the roof to match the next door roof light. This is to give natural light over the staircase at Tan Llan, Cilcain. (This development affects the special character of a Listed Building with a Conservation Area).
063714 - Erection of agricultural building at Hillside Cottage, Kinnerton Lane, Higher Kinnerton, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building)
063680 - Change of Use of existing outbuilding to a one bedroomed holiday let at Oak Alyn Cottage, Village Road, Cadole, Nr Mold, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 3rd December 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 12th day of November 2021.

NOTICE OF PROPOSAL THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

B5127 MILL LANE, ELFED DRIVE, POTTERS WAY, BEECHTREE ROAD, TABERNACLE STREET, ORCHARD CLOSE, PADESWOOD ROAD NORTH, MOLD ROAD, BRUNSWICK ROAD AND HAWKESBURY ROAD BUCKLEY
PROPOSED PROHIBITION OF WAITING AT ANYTIME
Flintshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984, the Traffic Management Act 2004, Part IV of Schedule 9 and all other enabling powers, the effect of which will be to amend The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013, so as to introduce: No Waiting At Any Time restrictions -:
1. At various locations on both sides of Elfed Drive near Potters Way and Beechtree Road Junctions.

2. At various locations on both sides of the B5127 Mill Lane.

3. At various locations on both sides Tabernacle Street.

4. At various locations on both sides of Padeswood Road North.

5. At the junction of Elfed Drive with Potters way

6. At the junction of Elfed Drive with Beechtree Road.

7. At the junction of Tabernacle Street with Padeswood Road North.

8. At the junction of Tabernacle Street with Orchard Close.

9. At the junction of the B5127 Mill Lane with Hawkesbury Road near to Elfed School.

10. At the junction of the B5127 Mill Lane with Elfed School / Sports Centre Service Road.

11. At the junction of Mill Lane with Padeswood Road North.

12. At the junction of Mill Lane with Brunswick Road.

13. At the junction of Mill Lane with Mold Road.

In all other respects the present provisions of the 'The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013' will remain in force.
In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352701234.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to the undersigned by Friday 3rd December 2021 quoting reference SS/TRO/JB/46
Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall, Mold, Flintshire. CH7 6NR. Friday 12th November 2021.

www.flintshire.gov.uk

 - County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063572 - Cais Adeilad Rhestredig i ddarparu golau ar y to ar oledd cefn y to i fod yr un fath a'r golau ar y to drws nesaf. Mae hyn i roi golau naturiol dros y grisiau yn Nhan Llan, Cilcain. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
063714 - Adeiladu adeilad amaethyddol ym Mwthyn Hillside, Lon Kinnerton, Higher Kinnerton, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
063680 - Newid defnydd ty allan presennol i dy gwyliau un ystafell wely ym Mwthyn Oak Alyn, Village Road, Cadole, Ger Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 3 Rhagfyr 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 12 diwmod o Tachwedd 2021

HYSBYSIAD O GYNNIG CYNGOR SIR Y FFLINT

B5127 MILL LANE, ELFED DRIVE, POTTERS WAY, BEECHTREE ROAD, TABERNACLE STREET, ORCHARD CLOSE, PADESWOOD ROAD NORTH, MOLD ROAD, BRUNSWICK ROAD A HAWKESBURY ROAD BWCLE
GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG
Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig gwneud Gorchymyn drwy arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, Deddf Rheoli Traffig 2004, Rhan IV o Atodlen 9, a'r holl bwerau galluogi eraill, gyda'r effaith o ddiwygio Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodaeth Sifil ac Atgyfnerthu) 2013, i gyflwyno: Cyfyngiadau 'Dim Aros ar Unrhyw Adeg':-
1. Mewn lleoliadau amrywiol ar ddwy ochr Elfed Drive ger y cyffyrdd a Potters Way a Beechtree Road.

2. Mewn lleoliadau amrywiol ar ddwy ochr y B5127 Mill Lane.

3. Mewn lleoliadau amrywiol ar ddwy ochr Tabernacle Street.

4. Mewn lleoliadau amrywiol ar ddwy ochr Padeswood Road North.

5. Yng nghyffordd Elfed Drive a Potters Way. Yng nghyffordd Elfed Drive a Beechtree Road. Yng nghyffordd Tabernacle Street a Padeswood Road North. Yng nghyffordd Tabernacle Street ag Orchard Close.

9. Yng nghyffordd y B5127 Mill Lane gyda Hawkesbury Road ger Ysgol Uwchradd Elfed.

10. Yng nghyffordd y B5127 Mill Lane gydag Ysgol Uwchradd Elfed / Ffordd Wasanaeth y Ganolfan Chwaraeon.

11. Yng nghyffordd Mill Lane gyda Padeswood Road North.

12. Yng nghyffordd Mill Lane gyda Brunswick Road.

13. Yng nghyffordd Mill Lane gyda Mold Road.

Ym mhob ystyr arall, bydd darpariaethau presennol 'Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Aros a Mannau Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno) 2013' yn parhau mewn grym. Er diogelwch yn ystod y Pandemig Covid-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir amynt gan y cynnig a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, cynghorir eich bod yn eu darilen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig neu gallwch ofyn am gopi o'r dogfennau drwy e-bostio

Streetscene@flintshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01352 701234.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn dydd Gwener, 3 Rhagfyr 2021 gan ddyfynnu cyfeirnod rhif SS/TRO/JB/46
Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NR.

Dydd Gwener, 12 Tachwedd 2021

www.siryfflint.gov.uk

 - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,  Sir y Fflint

Attachments

MFN0634534.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices