Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2254989

Notice effective from
12th November 2021 to 12th December 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS DHO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 15/11/21 ymlaen, er mwyn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt yr Allt, Cefn Mawr, Wrecsam o'i chyffordd 3 Stryd Rhydychen tua'r gorllewin am bellter o 325m i'w chyffordd gyda Dolydd Road, Cefn Mawr, er mwyn galluogi Wales & West Utilities Ltd i osod prif bibell nwy newydd.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd Stryt y Frenhines, yr A539, y B5605 a High Street a bydd arwyddion priodol wedi cael eu gosod i ddangos y ffordd. Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bare am 5 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 12/11/21
Darren Williams - Prif Swyddog
Gwasanaeth yr Amgylchedd a Thechnegol.

Wrexham County Borough Council
has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 15/11/21 prohibiting any vehicle from using that length of Hill Street, Cefn Mawr, Wrexham from its junction with Oxford Street in an W. direction for s distance of325m to its junction with Dolydd Road, Cefn Mawr to enable Wales & West Utilities Ltd.to undertake gas mains replacement.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Queen Street, A539, B5605, and High Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 5 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 12/11/21.
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical,

Attachments

WAR2254989.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices