Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0633364

Notice effective from
5th November 2021 to 5th December 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063634 - Convert one bay of disused barn into temporary accommodation for owners whilst renovation and refurbishment of main farm is carried out followed by use as single bed holiday let. Structural repair has been made to roof prior to re-roofing at Plas Yn Llan, Ffordd Y Pentre, Nercwys. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 063614 - Change of Use of part of existing outbuilding used as a store to create an accessible toilet for visitors (approved under planning application number 062184) at Glasfryn Hall, South Street, Caerwys (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).
- Convert one bay of disused barn into temporary accommodation for owners whilst renovation and refurbishment of main farm is carried out followed by use as single bed holiday let. Structural repair has been made to roof prior to re-roofing at Plas Yn Llan, Ffordd Y Pentre, Nercwys. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
- Change of Use of part of existing outbuilding used as a store to create an accessible toilet for visitors (approved under planning application number 062184) at Glasfryn Hall, South Street, Caerwys (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 26th November 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 5th day of November 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint mewn cysylltiad a'r ddeddfwriaeth uchod. 063634 - Trosi un bae o ysgubor segur i fod yn llety dros dro i'r perchnogion tra bydd gwaith adfer ac adnewyddu'r brif fferm yn cael ei wneud, ac wedi hynny, yn llety gwyliau un ystafell wely. Gwnaed atgyweiriad strwythurol i'r to cyn ail-doi yn Plas yn Llan, Ffordd y Perrtre, Nercwys. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
063614 - Newid defnydd rhan o adeilad allanol presennol a ddefnyddir fel storfa i greu toiled hygyrch i ymwelwyr (cymeradwywyd dan ganiatad cynllunio rhif 062184) yn Neuadd Glasfryn, Heol y De, Caerwys (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth).
- Newid defnydd rhan o adeilad allanol presennol a ddefnyddir fel storfa i greu toiled hygyrch i ymwelwyr (cymeradwywyd dan ganiatad cynllunio rhif 062184) yn Neuadd Glasfryn, Heol y De, Caerwys (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth).
Gall aelodau'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 26 Tachwedd 2021 ar ein gwefan, sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny drwy'r wefan, dros e-bost i

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig i'r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF, gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 5 Tachwedd 2021.

www.siryfflint.gov.uk

 - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0633364.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices