Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: MFN0632456

Notice effective from
29th October 2021 to 28th November 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063616 - Annedd 3/4 ystafell wely arfaethedig ar dir gyferbyn a Queens Farm, Pontblyddyn, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint (Nid yw'r datblygiad hwn yn cyd-fynd a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi)

063584 - Addasiadau i'r annedd bresennol a chodi un ty annedd newydd yn Rhianfa, Ffordd Bryngwyn, Gwernymynydd, Yr Wyddgrug (Nid yw'r datblygiad hwn yn cyd-fynd gyda darpariaethau'r cynllun sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi) 063591 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 61 yn dilyn caniatad amlinellol 059635 yng nghyn Safle Corus Garden City, Welsh Road, Garden City.
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063571 - Golau to ar lethr y to yn y cefn i roi golau naturiol dros y grisiau yn Tyn Llan, Cilcain, Sir y Fflint (Datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 063622 - Tynnu maes chwarae presennol nad yw bellach yn addas i'r diben. Creu ardal bicnic newydd a ramp mynediad yn Bailey Hill Cottages, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).
063617 - Creu maes chwarae newydd ar feili allanol Pare Bryn y Beili, Yr Wyddgrug. Ardal o laswellt wedi ei gorchuddio gan goed yw'r safle presennol. Fe fydd offer chwarae yn cynnwys caer o bren, siglen fasged, wal ddringo, ffens berimedr a seddi yn Baily Hill Cottages, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). 063595 - Cais Adeilad Rhestredig i ddisodli drws cefn gyda drws sydd yn fwy cydnaws ac i gynnwys fflap cath (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig)

063635 - Cais Adeilad Rhestredig i drawsnewid un gilfach o ysgubor nad yw'n cael ei ddefnyddio i lety byw dros dro, tra bod gwaith adnewyddu ac ailwampio yn cael ei wneud i'r brif fferm, ac yn dilyn hynny ei ddefnyddio fel llety gwyliau un ystafell wely ym Mhlas yn Llan, Ffordd y Pentre, Nercwys, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). 063569 - Adeiladu annedd un llawr yn 1 Ye Old Castle Inn, Stryd Fawr, Caergwrle. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth)
Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 19 Tachwedd 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 29Hydef2021.
LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 46 YM MWCLE
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 46 46 YNG NGHYMUNED BWCLE
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr rhag defnyddio Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 46 yng Nghymuned Bwcle, o'i chyffordd gyda Padeswood Road South yn NGR 32792 36322 at ei chyffordd gyda Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif 47 ger Old Bank Lane yn NGR 32769 36317. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cludo cyfarpar peiriannol a gwaith tir ar gyfer yr is-orsaf a gwaith cysylltiedig gan Morton and Jones Ltd.
Rhagwelir y daw'r Gorchymyn yn dod i rym ar 01 Tachwedd 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau am o leiaf 3 wythnos, ond dim mwy na chwe mis, neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau. A B/FCC (TTRO) 041302.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu) Neuadd y Sir Yr Wyddgrug Sir y Fflint. Dyddiedig 29Hydef2021.

www.slryflllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
063616 - Proposed 3/4bedroom dwelling on land adjacent to Queens Farm, Pontblyddyn, Mold, Flintshire (This development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates)

063584 - Alterations to the existing dwelling and erection of one new dwelling-house at Rhianfa, Ffordd Bryngwyn, Gwernymynydd, Mold (This development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates) 063591 -Application for approval of reserved matters following outline approval 059635 at former Corus Garden City Site, Welsh Road, Garden City.
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063571 - Roof light on the rear slope of the roof to give natural light over the staircase at Tyn Llan, Cilcain, Flintshire (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 063622 - Removal of existing playground which is no longer fit for purpose. Creation of a new picnic area and access ramp at Bailey Hill Cottages, Denbigh Road, Mold. Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
063617 - Creation of a new play area on the outer bailey of Bailey Hill Park, Mold. The existing site is a grass area surrounded by trees. Play equipment will include a timber fort, basket swing, climbing wall, perimeter fencing and seating at Baily Hill Cottages, Denbigh Road, Mold, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).

063595 - Listed Building Application to replace rear entry door with a more in-keeping style of door to include cat flap (This development affects the special character of a Listed Building) 063635 - Listed Building Application for the conversion of one bay of disused bam into temporary living accommodation whilst renovation and refurbishment of main farm is carried out, followed by use as single bed holiday let at Plas yn Uan, Ffordd y Pentre, Nercwys. Flintshire (This development affects the special character of a Listed Building with a Conservation Area)
063569 - Erection of a single storey dwelling at 1 Ye Old Castle Inn, High Street, Caergwrle. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area)
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 19th November 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 29th day of October 2021. PUBLIC FOOTPATH NO.46 BUCKLEY
PUBLIC FOOTPATH NO.46 BUCKLEY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PUBLIC FOOTPATH NO. 46 IN THE COMMUNITY OF BUCKLEY
Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any pedestrians from using Public Footpath No. 46 in the Community of Buckley from its junction with Padeswood Road South at NGR 32792 36322 to its junction with Public Footpath No. 47 near Old Bank Lane at NGR 32769 36317.
The reason for the closure is to facilitate Transportation of plant equipment and groundworks for the substation and associated works by Morton and Jones Ltd.
It is anticipated that the Order will come into force on 1 st November 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a minimum of 3 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of six months. A B/FCC (TTRO) 041302.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 29th day of October 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
Sir y Ff lint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0632456.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices