Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: MFN0631773

Notice effective from
22nd October 2021 to 21st November 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063283 - Proposed touring caravan park, camping area and glamping pods with amenity block and storage area on land at Ffordd Plas Ucha, Nercwys, Flintshire. (This application affects a public right of way).

- Proposed touring caravan park, camping area and glamping pods with amenity block and storage area on land at Ffordd Plas Ucha, Nercwys, Flintshire. (This application affects a public right of way).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 12th November 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 22nd day of October 2021.

NOTICE OF EXTENSION OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NO. 8 IN THE COMMUNITY OF HIGHER KINNERTON) (TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS) ORDER 2020

The above Order came into force from the 26th October 2020 for a period of 6 months, until and including 25th April 2021. Notice is now hereby given that the said Order made by Flintshire County Council on the 21 st October 2020 is hereby extended with the approval of the Welsh Government until and including 25th April 2022, The effect of the Order is that no person shall proceed in using that section of Public Footpath No.8 in the Community of Higher Kinnerton from its junction with Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, at NGR 33104 36227 to its junction with Hulleys Close, Pen y Ffordd, at NGR 33067 36239

The reason for the closure is for Health and Safety reasons during development works to negate the likelihood of danger to the public. There is no alternative route available. AB/FCC031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 22nd day of October 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

6L

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063283 - Pare carafanau teithiol, maes gwersylla a phodiau glampio gyda bloc amwynder ac ardal storio arfaethedig ar dir ar Ffordd Plas Ucha, Nercwys, Sir y Fflint. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus).

063283

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 12 Tachwedd 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn §'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 22 Hydref 2021.

RHYBUDD O ESTYN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14

14

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIF 8 YNG NGHYMUNED HIGHER KINNERTON) (GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO) 2020

Daeth y Gorchymyn uchod i rym o'r 26 Hydref 2020 am gyfnod o 6 mis, hyd at ac yn cynnwys 25ain Ebrill 2021. Rhoddir rhybudd drwy hyn fod y Gorchymyn uchod a wnaed gan Gyngor Sir y Fflint ar 21 Hydref 2020 wedi'i estyn gyda chymeradwyaetti Uywodraeth Cymru hyd at ac yn cynnwys 25ain Ebrill 2022. Effaith y Gorchymyn yw na fydd unrhyw unigolyn yn defnyddio'r rhan honno o'r Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinnerton o'i gyffordd gyda Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, yn NGR 33104 36227 at ei gyffordd a Hulleys Close, Pen y Ffordd yn NGR 33067 36239.

Rhesymau lechyd a Diogelwch sydd dros gau yn ystod gwaith datblygu er mwyn dirymu'r tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd. Nid oes llwybr arall ar gael. AB/FCC031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 22 October 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0631773.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices