Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2228012

Notice effective from
15th October 2021 to 14th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 18/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r B5101 Heol y Rheilffordd, Brymbo, o'i chyffordd 3 Bryn Marchog i gyfeiriad y gogledd am bellter o 190m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newyddary ffordd.

Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effeithir o gau'r ffordd yn mynd ar hyd Bryn Marchog, Ffordd Gwalia, y Stryd Fawr, Ffordd Coed y Felin a Heol y Rheilffordd a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 15/10/21. Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 18/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of B5101 Railway Road, Brymbo, Wrexham, from its junction with Mount Hill in an N. direction for a distance of 190m. to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Mount Hill, Gwalia Road, High Street, Coed Y Feliln Road and Railway Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 15/10/21.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2228012.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices