Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2227982

Notice effective from
15th October 2021 to 14th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 20/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Eglwyswen, Bangor Is-Coed, Wrecsam o'i chyffordd a"r B5069 Stryd Fawr i gyfeiriad y de am bellter o 495m at y gyffordd S'r A525 er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd. Y llwybr amgen i gerbydau sy'n cael eu heffeithio gan gau'r ffordd yw drwy'r B5069 Stryd Fawr, Ffordd Owrtyn, Ffordd Bangor, Turning Street, A528 Stryd Fawr, A539 Ffordd yr Orsaf, A525, ac A5069 Stryd Fawr a bydd arwyddion yn dangos y ffordd. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwahardd iad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis, Dyddiedig 15/10/21. Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 20/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Whitchurch Road, Bangor-On-Dee, Wrexham from its junction with B5069 High Street in a S. direction for a distance of 495m to its junction with the A525 to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via B5069 High Street, Overton Road, Bangor Road, Turning Street, A528 High Street, A539 Station Road, A525 and A5069 High Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 15/10/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2227982.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices