Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2215522

Notice effective from
1st October 2021 to 31st October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 04/10/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Cilgant Holborn, Brynteg, Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd Creigcoed i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 160m i alluogi Morton & Jones Ltd i wneud gwaith adnewyddu i'r llwybr troed.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Creigcoed, Lon Hir, Ffordd Darby a Ffordd Fictoria a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau, Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 6 mis, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond am ddim mwy na 18 mis, Dyddiedig 01/10/21. Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 04/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Holborn Crescent, Brynteg, Wrexham from its junction with Rockwood Road in a W. direction for a distance of 160m. to enable Morton 8c Jones Ltd.to undertake footpath renewals.,

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Rockwood Road, Long Lane, Darby Road and Victoria Road which will be signposted. Access for emergency vehiclesand pedestrians will be maintained throughout the period of closure, The prohibition is expected to last for 6 months, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 16 months. Dated 01/10/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2215522.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices