Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF A PUBLIC PATH DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980, SECTION 119

Notice ID: WAR2201821

Notice effective from
17th September 2021 to 17th October 2021

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN GWYRO LLWYBR
CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD1980 - ADRAN119
Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2021
(Llwyfar Cyhoeddus 89 Brymbo)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 31 Awst 2021, dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro Ned cyfan llwybr troed cyhoeddus Brymbo 89 yn dechrau o'r B5430 Ffordd Llanarmon yn y fynedfa i Isfryn ar SJ 24615345 ac yn parhau i'r gorllewin ar hyd y ffordd i Isfryn am tua 50 metr i giSt ar SJ 2456 5345 ac yna i'r de orllewin am tua 50 metr gan basio o flaen Isfryn, i bwynt i'r de o Isfryn ar SJ 2452 5342 i linell yn dechrau o'r B5430 Ffordd Llanarmon yn y fynedfa i Isfryn ar SJ 24615345 ac yn parhau I'r de orllewin am tua 65 metr i gyfarfod 2 thrac ar SJ 2455 5343 ac yna i'r de orllewin ar hyd y trac am tua 25 metr i bwynt i'r de o Isfryn ar SJ 2452 5342.
Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn ar gael yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Yr Adain Hawliau Tramwy, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddlwydlannol Wrecsam, LL13 9PW, a gellir eu gweld yno'n rhad ac am ddim rhwng 9.30am a 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener - dylid ffonlo 01978 729761 ymlaen Haw i sicrhau bod swyddog ar gael I gyflwyno'r dogfennau. Gellir cael copiau o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o'r un man.
Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiad i'r Gorchymyn yn ysgrlfenedig at yr Uwch Swyddog Mapiau Swyddogol, Adain Hawliau Tramwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, YstSd Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9PW, a hynny erbyn 18 Hydref 2021 fan bellaf. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddatgan ar ba sail y maent yn gwneud y sylw neu'r gwrthwynebiad. Os na dderbynnir unrhyw sylw neu wrthwynebiad, neu os tynnir y rhai a wnaed yn dl, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadamhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb eu tynnu'n dl yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig 17 Medi 2021
Sioned Wyn Davies, Prlf Swyddog, Corfforaethol a Chwsmeriaid Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY

NOTICE OF MAKING OF A PUBLIC PATH DIVERSION
ORDER HIGHWAYS ACT 1980, SECTION 119
The Wrexham County Borough Council
(Brymbo Public Footpath 89)
Public Path Diversion Order 2021

The above Order, made on 31 August 2021, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the full width of that part of Brymbo public footpath 89 commencing from the B5430 Llanarmon Road at the entrance to Isfryn at SJ 2461 5345 and continuing generally west along the driveway to Isfryn for approximately 50 metres to a gate at SJ 2456 5345 and then generally south west for approximately 50 metres passing to the front of Isfryn, to a point just south of Isfryn at SJ 2452 5342 to a line commencing from the B5430 Llanarmon Road at the entrance to Isfryn at SJ 2461 5345 and continuing generally west south west for approximately 65 metres to meet a track at SJ 2455 5343 and then south west along the track for approximately 25 metres to a point just south of Isfryn at SJ 2452 5342.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Rights of Way Section, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW from 9.30am to 4.30pm, Monday to Friday -please phone 01978 729761 to ensure an officer is available to produce these documents. Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the same address.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Senior Definitive Map Officer, Rights of Way Section, Wrexham County Borough Council, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW to be received not later than 18 October 2021. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Wrexham County Borough Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not beer withdrawn will be sent with the Order.
Dated 17 September 2021
Sioned Wyn Davies, Chief Officer, Governance and Customer Guildhall, Wrexham, LL111AY

Attachments

WAR2201821.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices