Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2202322

Notice effective from
17th September 2021 to 17th October 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2021/0890 2,3 a 4 Pfordd Plas Power, Tanyfron, Wrecsam, LL115SZ. Parhau i ddefnyddio canolfan addysg amgylcheddol ym mhlas power. Caniatawyd yn flaenorol o dan P/2015/0836 a P/2010/1078 - mae'r datblygiad o fewn cwrtil adeiladau rhestredig.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 06.10.2021.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2021/0890 2,3 and 4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ. Continued use of environmental education centre at Plas Power. Previously granted under P/2015/0836 and P/2010/1078. The development is within the curtilage of listed buildings.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 06.10.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2202322.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices