Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2202513

Notice effective from
17th September 2021 to 17th October 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0893 Bryn Holt, Stryd Werdd, Holt, Wrecsam, LL13 9JF. Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel parapetau presennol, to, geblau, simneiau a waliau a lloriau llawr cyntaf mewnol a waliau allanol i'r cwrs corbel. Ad-drefnu cynllun llawr cyntaf mewnol ac adeiladu llawr newydd, gydag addasiadau mewnol ac allanol ac estyniad deulawr i'r cefn (ol weithredol). Gellwch archwillo'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 12.10.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0893 Holt Hill, Green Street, Holt, Wrexham, LL13 9JF. Listed building consent for demolition of existing parapets, roof, gables, chimneys and internal first floor walls and floor with external walls to corbel course. Reconfiguration of internal first floor layout and new floor construction, with internal and external alternations and two storey rear extension (in retrospect). You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 12.10.2021.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay

Attachments

WAR2202513.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices