Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2199550

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Mae Cyngor Bwrdaistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 06/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Moss, Moss, Wrecsam, o'i chyffordd 3 Ffordd Brynhyfryd i gyfeiriad y gogledd am bellter o 912m i'w chyffordd 3 Moss Hill er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd San Steffan, Ffordd Wrecsam, Ffordd Gatewen, Ffordd y Bers, Ffordd yr Wyddgrug, cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug a Ffordd Brynhyfryd a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 15/09/21,
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 06/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Moss Road, Moss, Wrexham, from its junction with Summerhill Road in a N. direction for a distance of 912m. to its junction with Moss Hill to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Westminster Road, Wrexham Road, Gatewen Road, Berse Road, Mold Road, Mold Road interchange and Summerhill Road and will be signposted. Access for pedestrians and emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 15/09/21.
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2199550.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices