Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2195642

Notice effective from
10th September 2021 to 10th October 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2021/0674 Yr Hen Swyddfa Bost, Ffordd yr Orsaf, Rossett, Wrecsam, LL12 0HE. Newid defnydd siop llawr isaf (doosbarth A1) gan gynnwys llawr isaf annedd cysylltiedig a gardd gefn (dosbarth C3) yn fwyty/coffi/-siop/bwyd cyflym (dosbarth A3). Newidiadau mewnol i'r llawr cyntaf (dosbarth C3) - Caniatad Ardal Gadwraeth.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 06.10.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2021/0874 The Old Post Office, Station Road, Rossett, Wrexham, LL12 0HE. Change of use of a ground floor shop (class A1) including the ground floor of associated dwelling and rear garden (class C3) to a restaurant/coffee/shop/takeaway (class A3). Internal alterations to first floor (class C3) - Conservation Area.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 06.10.2021.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay

Attachments

WAR2195642.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices