Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2190412

Notice effective from
10th September 2021 to 10th October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 13/09/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Newydd, Brynhyfryd, Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd Waelod i gyfeiriad y gorllewin ddwyrain am bellter o 80m at ei chyffordd 3 Ffordd Newydd i alluogi Wales & West Utilities Ltd. i osod pibellau nwy newydd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Waelod, Ffordd Uchaf a Ffordd Newydd a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ac ni fydd yn para mwy na 16 mis.
Dyddiedig 10/09/21.
Darren Williams, Prif Swyddog
Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 13/09/21 prohibiting any vehicle from using that length of New Road, Summerhill, Wrexham from its junction with Bottom Road in a W. direction for a distance of 80m to its junction with New Street to enable Wales & West Utilities Ltd. to undertake gas mains replacement works.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Bottom Road, Top Road and New Road and will be signposted, Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months,
Dated 10/09/21,
Darren Williams, Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2190412.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices