Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Wrexham (Various Roads, Composite) (Traffic Regulation) Order No. 1(a) 2021

Notice ID: WAR2193947

Notice effective from
10th September 2021 to 10th October 2021

Gorchymyn (Ffyrdd Amrywiol, Cyfansawdd) (Rheoliad Traffig) Bwrdeistref Sirol Wrecsam Rhif 1(a) 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud y Gorchymyn canlynol a fydd yn:- Gwahardd unrhyw gerbyd modur rhag defnyddio'r damau o ffyrdd a nodir yng ngholofn 1 Atodlen 1 y Rhybudd hwn ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng ngholofn 2. Gwahardd unrhyw yrrwr rhag gyrru dros 30mya ar y darn o ffordd a nodir yn Atodlen 2 y Gorchymyn hwn.
Gwahardd unrhyw yrrwr rhag gyrru ar y darnau o ffyrdd a nodir yn Atodlen 3 y rhybudd hwn, ac eithrio gyrwyr sydd angen mynediad i eiddo ar neu wrth ymyl y darnau o ffyrdd.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map yn dangos y damau o ffyrdd y mae'r Gorchymyn arfaethedig yn ymwneud 3 nhw, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn yn - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY. Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r rhesymau dros wrthwynebu, yn ysgrifenedig i'r Adain Draffig, CBSW, De Ffordd yr Abaty, Wrecsam, LL13 9PW neu i

traffic@wrexham.gov.uk

erbyn 08.10.21.
Damau o ffyrdd ym mwrdeistref sirol Wrecsam
Atodlen 1 - (Traffig Unffordd)
Golygfa Caer, Brymbo - I'r gogledd a'r de o'r gyffordd a Stryt y Clawdd i'r gyffordd a Rhodfa Davies,
Atodlen 2 - (Terfyn Cyf lymder 30mya)
Ffordd Griffiths, Brynhyfryd - Ei hyd cyfan.
Atodlen 3 - (Gwahardd Cerbydau Modur)
Llwyn y Gorllewin, Rhostyllen - 0 bwyrrt 25 metr i'r gorllewin o'r gyffordd 9 Stryt y Marchog i'r gorllewin am bellter o 30 metr.
The County Borough of Wrexham (Various Roads, Composite) (Traffic Regulation) Order No. 1(a) 2021
The Wrexham County Borough Council proposes to make the following Order the effect of which will be:- To prohibit any motor vehicle from proceeding in the lengths of road specified in column 1 in Schedule 1 to this Notice in a direction other than that specified in relation to the said lengths of road in column 2 of the said Schedule. No person shall drive any motor vehicle at a speed exceeding 30mph or the length of road specified in Schedule 2 to this Order. To prohibit any motor vehicle from proceeding in that length specified in Schedule 3 to the said notice, except vehicles requiring access to properties situated on or adjacent to the length of road. A copy of the proposed Order together with a map showing the length of road to which the proposed Order relates and a statement of the council's reasons for proposing to make the Order may be examined at - Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham LL111AY. Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to Traffic Section, WCBC, Abbey Road South Wrexham LL13 9PW or

traffic@wrexham.gov.uk

by 08.10.21.
Lengths of road in the county borough of Wrexham
Schedule 1 - (One-way Traffic)
Cheshire View, Brymbo - Northerly & Southerly From its junction Dyke Street to its junction Davies Avenue.
Schedule 2 - (30mph Speed Limit)
Griffiths Road, Summerhill - Its entire length.
Schedule 3 - (Prohibition of Motor Vehicles)
West Grove, Rhostyllen - From a point 25metres west of its junction with Mount Street in a westerly direction for a distance of 30metres.

Attachments

WAR2193947.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices