Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 Wrexham County Borough Council (Gwersyllt public footpath 21) Temporary prohibition of Pedestrians order 2021

Notice ID: WAR2186270

Notice effective from
7th September 2021 to 7th October 2021

RHYBUDD WNEUD GORCHYMYN ADRAN 14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Llwybr cyhoeddus 21 Gwersyllt) Gorchymyn gwahardd cerddwyr dros dro 2021
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wrth weithredu ei bwerau o dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, wedi gwneud gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd rhan o Lwybr Troed 21 Gwersyllt, yn dechrau o'i gyffordd I llwybr troed 15 Llai yn SJ 3338 5385 ac yn parhau yn gyffredinol tua'r de am 180 metr I SJ 3339 5368, Y rheswm dros gau'r llwybr yw oherwydd difrod i'r bont sydd yn croesi yr Afon Alyn.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 7 Medi 2021 a bydd yn parhau I fod mewn grym am gyfnod o chwe mis, neu gynt os bydd y gwaith wedi'l gwblhau, ond nl chaiff barhau am fwy na 6 mis.
Dyddiedig yr 7 dlwrnod o Medi 2021
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol
Depo Trafnldiaeth, De Ffordd yr Abaty
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL11 3AYNOTICE OF MAKING OF AN ORDER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 Wrexham County Borough Council (Gwersyllt public footpath 21) Temporary prohibition of Pedestrians order 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council in exercise of its powers under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 has made an order which prohibits any person from proceeding along part of Gwersyllt Public Footpath 21 commencing from its junction with Llay public footpath 15 at SJ 3338 5385 and continuing generally south for approximately 180 metres to SJ 3339 5368. The reason for the closure is because of the collapse of the bridge over the River Alyn. The Order will come into force on 7 September 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.
Dated this 7 day of September 2021
Darren Williams, Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL11 3AY

Attachments

WAR2186270.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices