Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984

Notice ID: WAR2189889

Notice effective from
6th September 2021 to 6th October 2021

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS GRESFFORDD 3 a XG90 a LLWYBR TROED CYHOEDDUS GWERSYLLT 49 (Rhan)) GORCHYMYN RHEOLI TRAFFIG PROS PRO 2021
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd, er mwyn cau'r llwybrau troed cyhoeddus canlynol dros dro:
Y rhan o Iwybr troed Gresffordd 3 o'i gyffordd S llwybrau Gresffordd 2 a 4 yn SJ 3404 5437 gan barhau i'r de orllewin am tua 140 metr i gwrdd S'r A483 yn SJ 3396 5431.

Y rhan o Iwybr troed Gresffordd 3 yn cychwyn o'i gyffordd S'r A483 yn SJ 3395 5422 gan barhau I'r de orllewin am tua 620 metr i'w gyffordd £ llwybr troed Gwersyltt 49 yn SJ 3370 5369.

Y rhan o Iwybr troed Gwersyllt 49 yn cychwyn o'i gyffordd 8 llwybr troed Gresffordd 3 yn SJ 3370 5369 gan barhau i'r de orllewin am tua 115 metr i'r twnnel yn pasio dan y rheilffordd yn SJ 3362 5360.

Llwybr troed Gresffordd XG90 yn cychwyn o'i gyffordd d'r A483 yn SJ 3394 5426 gan barhau i'r de orllewin am tua 20 metr i'w gyffordd I llwybr troed Gresffordd XI yn SJ 3393 5425.
Y rheswm dros gau'r llwybrau yw y bwriedir gwneud gwaith ar y llwybrau troed neu gerllaw.

Nid oes unrhyw Iwybrau amgen.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 04 Hydref 2021 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod o chwe mis, neu gynt os bydd y gwaith wedi'l gwblhau, ond nl chaiff barhau am fwy na 6 mis.
Dyddiedig 06 Medl 2021.
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol
Depo Trafnldiaeth, De Ffordd yr Abaty,
YstSd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL11 3AY

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Wrexham County Borough Council (GRESFORD PUBLIC FOOTPATHS 3 and XG90. and
GWERSYLLT PUBLIC FOOTPATH 49 (Part)) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORDER 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council intends to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, the effect of which will be to temporarily close the following public footpaths:
That part of Gresford footpath 3 from Its junction with Gresford footpaths 2 and 4 at SJ 3404 5437 and continuing generally south west for approximately 140 metres to meet the A483 at SJ 3396 5431. That part of Gresford footpath 3 commencing from its junction with the A483 at SJ 3395 5422 and continuing generally south west for approximately 620 metres to its junction with Gwersyllt footpath 49 at SJ 3370 5369.
That part of Gwersyllt footpath 49 commencing from its junction with Gresford footpath 3 at SJ 3370 5369 and continuing generally south west for approximately 115 metres to the tunnel passing under the railway at SJ 3362 5360.
Gresford footpath XG90 commencing from its junction with the A483 at SJ 3394 5426 and continuing generally south west for approximately 20 metres to its junction with Gresford footpath XI at SJ 3393 5425. The reason for the closures is because works are proposed to be executed on or near to the footpaths. There is no suitable alternative route.
The Order will come into force on 04 October 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months
Dated this 06 day of September 2021.
Darren Williams, Chief Officer Environment and Technical
Transport Depot, Abbey Road South,
Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL113AY

Attachments

WAR2189889.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices