Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2187905

Notice effective from
3rd September 2021 to 3rd October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 06/09/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan o'r ffordd o Fyngalo Ty Coch i Westy'r Hand yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen, Wrecsam i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 3,000m I alluogi Sunbelt Rentals Ltd. I gyrraedd y rhwydwaith uwchben.

Mae'r ffordd arall ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd drwy'r B4500 Hafod Adams i Ffordd Swch/B4500 a chroesffordd Tregeiriog i Hafod Adams/y Ion o Fferm Tregeiriog i gyffordd Pensarn C203 ac fe fydd yna arwyddion, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau,

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 20 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 03/09/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 06/09/21 prohibiting any vehicle from using that length of lane from Ty Coch Bungalow to Hand Hotel Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen, Wrexham in a W. direction for a distance of 3,000m. to enable Sunbelt Rentals Ltd. access to the overhead network,

The alternative route for vehicles affected by the closure is via B4500 Hafod Adms to Swch Road/B4500 and Tregeiriog cross roads to Hafod Adams/lane from Tregeiriog Farm to Pensarn junction C203 and will be signposted, Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 20 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 03/09/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2187905.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices