Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2187857

Notice effective from
3rd September 2021 to 3rd October 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2021/0628 Ty Fferylliaeth, 18 Stryd Fawr, Overton, Wrecsam, LL13 BDT, Caniatad adeilad rhestredig i ddymchwel adeilad allan presennol, codi estyniad unllawr yn y cefn, ail osod tfenestri cefn a gwaith mewnol.
Ty Fferylliaeth, 18 Stryd Fawr, Overton, Wrecsam, LL13 BDT, Caniatad adeilad rhestredig i ddymchwel adeilad allan presennol, codi estyniad unllawr yn y cefn, ail osod tfenestri cefn a gwaith mewnol.
P/2021/0804 Eglwys Bresbyteraidd y drundod yng Nghymru, Heol y Brenin, Wrecsam, LL11 1LE. Caniatad adeilad rhestredig i waredu'r system wresogi bresennol a gosod system pwmp gwres gyda gwaith cysylltiedig gan gynnwys nenfwd crog ac inswleiddiad newydd.
Eglwys Bresbyteraidd y drundod yng Nghymru, Heol y Brenin, Wrecsam, LL11 1LE. Caniatad adeilad rhestredig i waredu'r system wresogi bresennol a gosod system pwmp gwres gyda gwaith cysylltiedig gan gynnwys nenfwd crog ac inswleiddiad newydd.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 22.09.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2021/0828 Pharmacy House, 18 High Street, Overton, Wrexham, LL13 ODT. Listed building consent for demolition of existing outbuilding, erection of single storey rear extension, replacement of rear windows and internal works.
Pharmacy House, 18 High Street, Overton, Wrexham, LL13 ODT. Listed building consent for demolition of existing outbuilding, erection of single storey rear extension, replacement of rear windows and internal works.
P/2021/0804 Trinity Presbyterian Church Of Wales, King Street, Wrexham, LL111LE. Listed building consent to decommission current heating system and replace with a heat pump system with associated works including a new suspended ceiling and insulation.
Trinity Presbyterian Church Of Wales, King Street, Wrexham, LL111LE. Listed building consent to decommission current heating system and replace with a heat pump system with associated works including a new suspended ceiling and insulation.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 22.09,2021,
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay

Attachments

WAR2187857.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices