Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2184409

Notice effective from
31st August 2021 to 30th September 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 31/08/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r B5069 Ffordd Owrtyn, Bangor-is-y-Coed, Wrecsam o'i chyffordd 3 Gerddi'r Abaty i gyfeiriad y de am bellter o 100m i alluogi William Hughes (Peirianneg Sifil) Ltd i wneud gwaith atgyfnerthu arglawdd.
Mae'r llwybr amgen ar gyfer cerbydau sy'n cael eu heffeithio gan y cau ar hyd B5069 Stryd Fawr, Ffordd Eglwyswen, A535, Ffordd Wrecsam, B5426 Y Filltir Syth, A538 Ffordd Wrecsam, A539 Ffordd Wrecsam a Stryt Turning a fydd gydag arwyddion. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 7 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ac ni fydd yn para mwy na 18 mis.
iDyddiedig 27/08/21.
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 31/08/21 prohibiting any vehicle from using that length of B5069 Overton Road, Bangor-on-Dee, Wrexham from its junction with Abbey Gardens in a S. direction for a distance of 100m. to enable William Hughes (Civil Engineering) Ltd to undertake embankment reinforcing works.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via B5069 High Street, Whitchurch Road, A535 Wrexham Road, B5426 Straight Mile, A538 Wrexham Road, A539 Wrexham Road and Turning Street which will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 7 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 27/08/21
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2184409.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices