Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2144895

Notice effective from
16th July 2021 to 15th August 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 09/08/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Lfin y Capel, Y Waun, o'i chyffordd S'r B5070 i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 200m i'w chyffordd & Coronation Drive er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd y B0570, West View a Coronation Drive a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 16/07/21.

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 09/08/21 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Lane, Chirk from its junction with B5070 in a E direction for a distance of 200m to its junction with Coronation Drive to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via B0570, West View and Coronation Drive and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 16/07/21.

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2144895.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices