Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Wrexham, (Various Roads, Rossett) (One-Way Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2146053

Notice effective from
16th July 2021 to 15th August 2021

Gorchymyn (Ffyrdd Amrywiol, Yr Orsedd) (Traffig Unffordd) Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2021

The County Borough of Wrexham, (Various Roads, Rossett) (One-Way Traffic) Order 2021

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd modur rhag mynd ar hyd y ffyrdd a ddisgrifir yn yr Atodlen sydd ynghlwm S'r Rhybudd hwn. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map yn dangos y darnau o ffyrdd y mae'r Gorchymyri arfaethedig yn ymwneud a nhw a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn ar:

https://www.wrecsam.gov.uk/services/ymgynghoriadau

Gellir anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig gan nodi'r sail drostynt at

traffic@wrexham.gov.uk

neu drwy anfon llythyr at Ad ran yr Amgylchedd, Abbey Road South, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam LL13 9PW, dyddiad cau 06.08.21 ATODLEN: (Traffig Unffordd) Yr Orsedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam; Maes Glas, Yr Orsedd, i gyfeiriad y De Ddwyrain, o'i chyffordd i'r B5445 Ffordd Caer i'w chyffordd S'r B5102 Ffordd Holt, B5102 Ffordd Holt, Yr Orsedd; i gyfeiriad y De Orllewin, o'i chyffordd a'r B5445 Ffordd Caer.

The Council propose to make an order, the effect of which will be to prohibit any motor vehicle from proceeding in the lengths of road specified the Schedule to this Notice. A copy of the proposed Order together with a map showing the length of road to which the proposed Order relates and a statement of the council's reasons for proposing to make the Order may be examined at:

https://www.wrexham.gov.uk/services/consultations

Objections to the proposed order, together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to

traffic@wrexham.gov.ukor

Environment Department, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LI13 9PW, closing date 06.08.21

SCHEDULE: (One-Way Traffic) Rossett in the County Borough of Wrexham; The Green Rossett, South Easterly, from its junction with B5445, Chester Road to the Junction with B5102 Holt Road; B5102 Holt Road, Rossett; South Westerly, From its Junction with B5445 Chester Road.

Attachments

WAR2146053.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices