Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2140468

Notice effective from
12th July 2021 to 11th August 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0606 Argoed Lodge, Gate Road, Froncysylte, Wrecsam, LL20 7RH. Gosod ffenestri newydd ar flaen yr adeilad (cais ol-weithredol) -effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 3007.2021.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0606 Argoed Lodge, Gate Road, Froncysylte, Wrexham, LL20 7RH. Installation of replacement windows to front elevation (in retrospect) - conservation area.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 30.07.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay

Attachments

WAR2140468.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices