Search for more Public Notices in your area
Wrexham County Borough Council Safeguarding Support
Traffic

The County Borough of Conwv (Dundonald Avenue. Abergele) Proposed Toucan Crossing

Notice ID: WAR2124244

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 27/06/21 ac yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Farchnad, Wrecsam, o'i chyffordd I Stryt Siarl i'r gogledd am bellter o 150 metr i'w chyffordd S Stryt Holt, er mwyn i O'Connor Utilities Ltd drwsio'r cyflenwad trydan.

Bydd y ffordd amgen yn mynd ar hyd Stryt Farndon a Stryt Holt, a bydd arwyddion priodol i ddangos hynny. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 8 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis, Dyddiedig 23/06/21.

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 27/06/21 prohibiting any vehicle from using that length of Market Street, Wrexham from its junction with Charles Street in a N. direction for a distance of 150m to its junction with Holt Street to enable O'Connor Utilities Ltd. to undertake electricity supply repairs.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Farndon Street and Holt Street and will be signposted. Access for emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 8 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 23/06/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2124244.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices