Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2106682

Notice effective from
4th June 2021 to 4th July 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0331 Littleoaks Ysgubor, Ffordd Overton, Penley, Wrecsam, LL13 OLU. Cais am ganiatad adeilad rhestredig ar gyfer coridor cyswllt gwydr unllawr arfaethedig rhwng yr ysgubor a'r sied wartheg ac addasiadau i'r portsh presennol.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 25.06.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0331 Littleoaks Barn, Overton Road, Penley, Wrexham, LL13 OLU. Listed building consent for proposed single storey glazed link between barn and shippon and alterations to existing porch.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 25.06.2021,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2106682.pdf Download

Worthing Borough Council

Worthing Town Hall , Chapel Road , Worthing , West Sussex , BN11 1HA

http://www.adur-worthing.gov.uk/ 01903 239 999

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices