Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2105491

Notice effective from
4th June 2021 to 4th July 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0481 Lady Margarets Park, Castell y Waun, Y Waun, Wrecsam, LL14 5AA. Addasiadau i'r maes carafanau presennol gan gynnwys lleiniau newydd, addasiadau i leiniau presennol, bloc toiledau newydd, lleoedd caeedig, tanc dwr, mannau gwasanaeth, ehangu'r ffordd fewnol a rhwystrau diogelwch newydd - caniatSd adeilad rhestredig,

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 25.06.2021.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0481 Lady Margaret's Park, Chirk Castle, Chirk, Wrehxam, LL14 5AA. Alterations to existing caravan park including new pitches, alterations to existing pitches, new toilet block, compounds, water tank, service points, widening of internal road and new security barriers -listed building consent.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 25.06.2021,

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2105491.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices