Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2103221

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 21/06/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L6n y Lludw, Eyton o'i chyffordd a"r A539 Ffordd Owrtyn i gyfeiriad y Gogledd am bellter o 450m hyd at ei chyffordd 3 Ffordd Cymbals er mwyn galluogi Henry Williams a'i Fab (Ffyrdd) Cyf. i wneud gwaith ar y briffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau yr effeithir arnynt gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd yr A539 Ffordd Owrtyn, Ffordd Pare Eyton a Ffordd Cymbals, a bydd arwyddlon prlodol I ddangos hyn. Bydd mynediad I gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl I'r gwaharddiad bara 15 dlwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, a dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 02/06/21,
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 21/06/21 prohibiting any vehicle from using that length of Cinders Lane, Eyton from its junction with A539 Overton Road in a N. direction for a distance of 450m to its junction with Cymbals Road to enable Henry Williams and Son (Roads) Ltd.to undertake works on the highway.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via A539 Overton Road, Park Eyton Road and Cymbals Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 15 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 02/06/21.
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2103221.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices