Search for more Public Notices in your area
Traffic

Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2102590

Notice effective from
28th May 2021 to 27th June 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0471 Tir yn, Ffordd Oak, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam Wrecsam, LL13 9RG. Cais amlinellol i godi unedau ddiwydianol dosbarth B1 a B8 yn gynnwys mynediad a chynllun - datblygiad mawr,
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 16.06.2021,
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990 Planning
(Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0471 Land At, Oak Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9RG. Outline application for erection of class B1 and B8 industrial units including access and layout - major development,
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 16.06.2021,
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2102590.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices