Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2091320

Notice effective from
21st May 2021 to 20th June 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0441 Tir I'r Gogledd o Is-orsaf Etifeddiaeth Grid Genedlaethol, Ffordd Bronwylfa, Talwrn, Wrecsam, LL14 4HY. Codi cyfleuster storio batri a datblygu ancillary - datblygiad mawr.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09,06.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990 Planning
(Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0441 Land To The North Of National Grid Legacy Substation, Bronwylfa Road, Talwrn, Wrexham, LL14 4HY Erection of battery storage facility and ancillary development - major development.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 09.06.2021,
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2091320.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices