Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2092942

Notice effective from
21st May 2021 to 20th June 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0440 Crossview, Stryt Castell, Holt, Wrexham, LL13 9YL Gosod 3 llwybr i'r cefn roof - effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth,
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.wrexham.gov.uk/plans neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch planning_admin@wrexham.gov.uk cyn 09,06.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0440 Crossview, Castle Street, Holt, Wrexham, LL13 9YL Installation of 3 rooflights to rear roof - conservation area,
You may view the above applications on www.wrexham.gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@wrexham.gov.uk before 09.06.2021,
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2092942.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices