Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO

Notice ID: WAR2088297

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BIRCH HILL, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 19 Mai 2021, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Birch Hill Llangollen yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'r gyffordd gyda'r A5 i gyfeiriad y dwyrain i'r gyffdrdd gyda Ffordd Pen y Coed am bellter o tua 150 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn gosod prif bibell ddwr newydd gan Hafren Dyfrdwy.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Maesmawr Road a'r A5. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
BIRCH HILL, LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 19th May 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Birch Hill Llangollen in the County of Denbigh which extends from its junction with A5 in an easterly direction to its junction with Pen y Coed Road for a distance of approximately 150 metres.
The closure is necessary to facilitate a new water connection by Hafren Dyfrdwy.
The signposted alternative route will be via Maesmawr Road and A5. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 7th June 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 18th June 2021.
Dated: 19 May 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 7 Mehefin 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i'rgwaith barhau tan oddeutu 18 Mehefin 2021.
Dyddiedig: 19 Mai 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2088297.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices