Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF INTENTION TO MAKE AN ORPER Section 14 Road Traffic Regulation Act 1984 WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (BROUGHTON PUBLIC FOOTPATH 29) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORPER 2021

Notice ID: WAR2081751

Notice effective from
10th May 2021 to 9th June 2021

RHYBUDD Q'R BWRIADIWNEUD GORCHYMYN Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM (LLWYBR CYHOEDDUS 29 BRYCHPYN) GORCHYMYN RHEOLI TRAFFIG PROS PRO 2021
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd, er mwyn cau Llwybr Troed 29 Brychdyn dros dro, yn dechrau o'i gyffordd § Cerney Road yn SJ 3038 5394 gan barhau i'r de am oddeutu 310 metr i'w gyffordd 3 llwybr troed 28 Brychdyn ar Ffordd y Coetir yn SJ 3040 5365.
Y rheswm dros gau'r llwybr yw bod gwaith yn bwriadu cael ei gynnal ar neu gery llwybr troed.
Mae'r llwybr amgen yn dechrau o Iwybr troed 29 Brychdyn o'i gyffordd a Cerney Road yn SJ 3038 5394 ac yn parhau i'r de ddwyrain ar hyd Cerney Road am oddeutu 80 metr i'w chyffordd a Ffordd Bryn yn SJ 3045 5389 ac yna i'r de ar hyd Ffordd Bryn am oddeutu 230 o fetrau i'w chyffordd a Francis Road yn SJ 3048 5367 ac yna i'r de orllewin ar hyd Francis Road a Brake Road am oddeutu 110 metr i'w chyffordd a Ffordd y Coetir yn SJ 3040 5360 ac yna i'r gogledd ar hyn Ffordd y Coetir am oddeutu 60 metr i'w chyffordd a llwybr troed 28 Brychdyn yn SJ 3040 5365.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 01 Mehefin 2021 a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o chwe mis, oni chwblheir y gwaith yn gynt, ond am ddim mwy na chwe mis.
Dyddiedig 12 Mai 2021 Darren Williams
Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol Adran Cludiant, De Ffordd yr Abaty Ystad Ddiwydiannol Wrecsam Wrecsam LL113AY
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a:
Sean Hanratty, Uwch Swyddog Map Swyddogol
Rhifffon: 01978 729761

sean.hanratty@wrexham.gov.uk


NOTICE OF INTENTION TO MAKE AN ORPER Section 14 Road Traffic Regulation Act 1984 WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (BROUGHTON PUBLIC FOOTPATH 29) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORPER 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council intends to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, the effect of which will be to temporarily close Broughton Public Footpath 29 commencing from its junction with Cerney Road at SJ 3038 5394 and continuing generally south for approximately 310 metres to its junction with Broughton footpath 28 or Woodland Road at SJ 3040 5365.
The reason for the closure is because works are proposed to be executed on or near to the footpath.
The alternative route commences from Broughton footpath 29 at its junction with Cemey Road at SJ 3038 5394 and continues generally south east along Cerney Road for approximately 80 metres to its junction with Bryn Road at SJ 3045 5389 and then generally south along Bryn Road for approximately 230 metres to the junction with Francis Road at SJ 3048 5367 and then generally south west along Francis Road and Brake Road for approximately 110 metres to the junction of Woodland Road at SJ 3040 5360 and then generally north along Woodland Road for approximately 60 metres to the junction with Broughton footpath 28 at SJ 3040 5365.
The Order will come into force on 01 June 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.
Dated this 12 day of May 2021
Darren Williams
Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South Wrexham Industrial Estate Wrexham LL113AY
For further information, please contact: Sean Hanratty, Senior Definitive Map Officer Tel: 01978 729761

sean.hanratty@wrexham.gov.uk


Attachments

WAR2081751.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices