Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2079825

Notice effective from
7th May 2021 to 6th June 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2021/0326 Harton Farm, Halton, Chirk, LL14 5BG. Estyniad i adeilad amaethyddol presennol.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas d'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 28.05.2021.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2021/0326 Halton Farm, Halton, Chirk, LL14 5BG. Extension to existing agricultural building,
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 28.05.2021,
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2079825.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices