Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

Notice ID: BIR2030389

Notice effective from
26th March 2021 to 25th April 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 19/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Fferm Oak Mount, Bryn Gwyntog, Cefn y Bedd, Wrecsam o'i chyffordd gyda L6n Bellan i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o 300m er mwyn gallu codi sgaffaldiau ytu allan i Gapel Bryn Gwyntog.
Y ffordd arall a fydd ar gael i gerbydau tra bo'r ffordd wedi cau fydd ar hyd L6n Bellan a phen L6n Bryn Gwyntog a bydd arwyddion yn dangos hynny. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 26/03/21
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 19/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Oak Mount Farm Road, Windy Hill, Cefn Y Bedd, Wrexham, from its junction with Bellan Lane in a NE. direction for a distance of 300m. to enable the erection of scaffolding to undertake works to Windy Hill Chapel.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Bellan Lane and Top Windy Hill Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 26/03/21,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

BIR2030389.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices