Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2006140

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0054 Wrexham General Railway Station, Wrecsam, LL11 2AA. Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer adfywio canopi a mynediad cynnal a chadw.

P/2021/0058 Maelor Forest Nurseries LTD, Ellesmere Road, Bronington, Whitchurch, SY13 3HZ. Codi twneli polythen a gweithiau cysylltiedig- datblygiad mawr.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 12.03.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw □hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0054 Wrexham General Railway Station, Wrexham, LL11 2AA. Listed building consent for canopy refurbishment and maintenance access.

P/2021/0058 Maelor Forest Nurseries LTD, Ellesmere Road, Bronington, Whitchurch, SY13 3HZ. Erection of ploytunnels and associated works -major development.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 12.03.2021,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2006140.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices