Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1995389

Notice effective from
8th February 2021 to 10th March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0037 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrecsam, LL12 ODS. Dymchwel Bloc Toiledau Nas Defnydd Ac Adeiladu Canolfa Gymunedol Newydd Gyda Gwaith Mewnol (Effeithio ar Cymeriad Ardal Gadwraeth).

P/2021/0038 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrecsam, LL12 ODS. Caniatad Ardal Gadwraeth Ar Gyfer Dymchwel Bloc Toiledau Nas Defnydd.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 05.03.2021.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0037 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrexham, LL12 ODS. Demolition of disused toilet block and construction of new community hub with internal works (affects the character of a conservation area).

P/2021/0038 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrexham, LL12 ODS. Conservation Area Consent For Demolition Of Disused Toilet Block.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 05.03.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1995389.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices