Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1995209

Notice effective from
5th February 2021 to 7th March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0032 Church View, Church Road, Worthenbury, Wrecsam, LL13 OAW. Adeiladu dan dwyrain storey newydd {effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth a yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus).

P/2020/0899 43 King Street, Wrecsam, LL111HR. Trawsnewid gofal swyddfa i 5 fflat preswyl dros ddau llawr a diddordebau i flaenorol presennol (effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth).

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 26.02.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw □hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0032 Church View, Church Road, Worthenbury, Wrexham, LL13 OAW. Construction of two new storey dwellings (conservation area and affects parks rights of way).

P/2020/0899 43 King Street, Wrexham, LL111HR. Conversion of office space into S residential flats over two floors with alterations to existing frontage (conservation area).

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 26.02.2021,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1995209.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices