Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1975104

Notice effective from
22nd January 2021 to 21st February 2021

Cvnaor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cvnllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cvnllunio (Adeiladau Rhastradia ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2020/0844 Land Off High Street, Johnstown, Wrecsam, LL14 2BA. Dymchwel yr adeiladau presennol a chodi 10 annedd (datblygiad mawr).
P/2020/0881 Land Off, North Road, Ponciau, Wrecsam, LL14 1HF. Cais amlinellol am 10 dwell a adeiladu heol ystad newydd (datblygiad mawr).
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch planning.

admin@wrexham.gov.uk

cyn 05.02.2021.
Ftydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi._
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2020/0844 Land Off High Street, Johnstown, Wrexham, LL14 2BA. Demolition of existing buildings and erection of 10 dwellings (major development).
P/2020/0881 Land Off, North Road, Ponciau, Wrexham, LL14 1HF. Outline Application For 10 Dwelling And Construction Of New Estate Road (Major Development).
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before

05.02.2021.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay._

Attachments

WAR1975104.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices