Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1953966

Notice effective from
18th December 2020 to 17th January 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0604 Orme Lodge, High Street, Bangor on Dee, Wrecsam, LL13 0AU. Ailosodiad ffenestri mewn ardal cadwraeth Bangor.
P/2020/0603 Llangwryd Uchaf, Llwynmawr, Llangollen, Wrecsam, LL20 7BD. Gosod pedwar goleuadau to arddull cadwraeth - caniatad adeilad rhestredig.
P/2020/0619 Wynona, Station Road, Rossett, Wrecsam, LL12 0HE. Codi annedd ar wahan (effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth).
P/2020/0616 Wynona, Station Road, Rossett, Wrecsam, LL12 0HE. Caniatad ardal gadwraeth i ddymchwel annedd.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 05.01.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0804 Orme Lodge, High Street, Bangor on Dee, Wrexham, LL13 0AU. Replacement windows in Bangor conservation area.
P/2020/0803 Llangwryd Uchaf, Llwynmawr, Llangollen, Wrexham, LL20 7BD. Installation of 4 no. conservation style roof lights - listed building consent.
P/2020/0819 Wynona, Station Road, Rossett, Wrexham, LL12 0HE. Erection of detached dwelling conservation area. P/2020/0816 Wynona, Station Road, Rossett, Wrexham, LL12 0HE. Conservation area consent for demolition of dwelling.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 05.01.2021.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1953966.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices