Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Wrexham (Speed Limits) (Traffic Regulation) Order 2020

Notice ID: WAR1952138

Notice effective from
18th December 2020 to 17th January 2021

Gorchymyn (Terfynau Cyflymder) (Rheoleiddio Traffig) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2020
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyrt i wahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur neu feic modur dros 20mya, 40 mya a 50mya ar hyd y darnau hynny o ffyrdd a nodir yn Atodlenni 1,2 a 3 yr Hysbysiad hwn.
Gellir gofyn am gopi o'r gorchymyn arfaethedig ynghyd a" mapiau yn dangos y damau o ffyrdd y mae'r gorchymyn arfaethedig yn gysylltiedig i nhw dros e-bost i

traffic@wrexham.gov.uk

. Gellir cyflwyno gwrthwynebiadau i'r cyfeiriad e-bost hwn neu trwy'r post i'r Adran Amgylchedd a Thechnegol, De Ffordd yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9PW, erbyn 04.01.21
ATODLEN1 (Terfyn Cyflymder 20 mya) B5426 Bangor Road, Johnstown; 0 25m i'r dwyrain o'i chyffordd gyda Heol Orsaf i'w chyffordd gyda B5605 Stryt Fawr.
ATODLEN 2 (Terfyn Cyflymder 40 mya) A534; 0 440m i'r gorllewin o'i chyffordd gyda B5102 Wrexham Road, Holt, i'r de orllewin, am bellter c 1275m B5102 Llai i Groeshywel; o'i chyffordd gyda'r B5373 L6n Rackery i bwynt 405m i'r de orllewin o'i chyffordd a L6n y Gegin. B5426 Ffordd Bangor; o 125m i'r dwyrain o'i chyffordd gyda Heol Orsaf i gyfeiriad y dwyrain hyd 60m i'r dwyrain o Ffordd Llys Newydd.
ATODLEN 3 (Terfyn Cyflymder 50mya) A539 Llannerch Banna i Hanmer; 0 40m i'r de o'i chyffordd gyda Grange Road, i'r dwyrain, i 100m i'r gogledd o'i chyffordd fwyaf deheuol gyda Hanmer Village Road. B5426 Ffordd Bangor; o 240m i'r gorllewin o'i chyffordd S ffordd ddiddosbarth yn arwain at Crabtree Green at 60m i'r dwyrain o Ffordd Llys Newydd.

The County Borough of Wrexham (Speed Limits) (Traffic Regulation) Order 2020

The Wrexham County Borough Council propose to make an Order the effect of which will be that no person shall drive any motor vehicle or motor cycle at speeds exceeding 20mph, 40 mph and 50mph on the lengths of road specified in Schedules 1,2 and 3 to this Notice. A copy of the proposed Order together with maps showing the lengths of road to which the proposed Order relates may be requested via email to

traffic@wrexham.gov.uk

, Objections can be directed to this email address or via post to Environment and Technical Department, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9PW, by 04.01.21
SCHEDULE 1 (20 mph Speed Limit) B5426 Bangor Road, Johnstown; From 25m east of its junction with Heol Orsaf to its junction with B5605 High Street.
SCHEDULE 2 (40 mph Speed Limit) A534; From 440m west of its junction with B5102 Wrexham Road, Holt, south westerly, for a distance of 1275m B5102 Llay to Croeshowell; From its junction with B5373 Rackery Lane to a point 405m south westerly of its junction with Gegin Lane. B5426 Bangor Road; From 125m east of its junction with Heol Orsaf in an easterly direction to 60m east of New Hall Road,
SCHEDULE 3 (50 mph Speed Limit) A539 Penley to Hanmer; From 40m south of its junction with Grange Road, easterly, to 100m north of its most southerly junction with Hanmer Village Road B5426 Bangor Road; From 240m west of its junction with the unclassified road leading to Crabtree Green to 60m east of New Hall Road,

Attachments

WAR1952138.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices