Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1943394

Notice effective from
11th December 2020 to 10th January 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym o 04/01/21 sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd y cyfeirir ato yng Ngholofn 1 Atodlen yr Hysbysiad hwn, ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng Ngholofn 2 yr Atodlen er mwyn galluogi O'Connor Utilities Ltd i wneud gwaith cloddio er mwyn gosod cebl ffeibr optig yn y ffordd.

Y ffordd arall I gerbydau a effeithir gan gau'r ffordd fydd ar hyd Ffordd Victoria, Ffordd Ddyfrllyd, Pentre Felin, Glan yr Afon a Stryt y Bont a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 14 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

ATODLEN.

Y Parn o Ffordd.Ffordd Rhiwabon a Phen-y-Bryn, Wrecsam am bellter o 370m o'r gylchfan gyda Ffordd Victoria a Ffordd y Tylwyth Teg i gyfeiriad y gogledd orllewin at ei chyffordd 3 Ffordd Colemere. Bydd y ffordd yn cael ei chau yng nghyffordd Ffordd Victoria a Ffordd y Tylwyth Teg.

Cyfeiriad.

System unffordd yn galluogi cerbydau i cerbydau i adael canol y dref gan ddefnyddio Ffordd Rhiwabon i gyfeiriad y de-orllewin.

Dated 11/12/20

Darren Williams - Prif Swyddog Amgylcriedd a TTiechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 04/01/21 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in column 1 of the Schedule to this Notice other than in the direction specified in column 2 of the Schedule to enable O'Connor Utilities Ltd. to install duct and construct chambers for fibre optic cable installation in carriageway.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Victoria Road, Watery Road, Pentre Felin, Brook Street and Bridge Street and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 14 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

SCHEDULE.

Length of Road.

Ruabon Road & Pen-y-Bryn, Wrexham for a distance of 370m from the roundabout junction with Victoria Road & Fairy Road in a NE direction to its junction with Colemere Street. Closing the road at the junction of Victoria Road & Fairy Road.

Direction.

A one-way system allowing vehicles to exit the town centre using Ruabon Road in a SW direction.

Dated 11/12/20.

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1943394.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices