Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM (MAESGWYN ROAD, WREXHAM) (PROHIBITION OF WAITING AND LOADING) ORDER 2020

Notice ID: WAR1942569

Notice effective from
11th December 2020 to 10th January 2021

GORCHYMYN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM (FFORDD MAESGWYN, WRECSAM) (GWAHARDD AROS A LLWYTHO) 2020

Rhoddir hysbysiad drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 9 Rhagfyr 2020 wedi gwneud y Gorchymyn uchod a'i effaith fydd gwahardd a chyfyngu cerbydau rhag aros ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlenni'r Hysbysiad hwn a fydd hefyd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i achosi neu ganiatau i unrhyw gerbyd aros ar ac wrth ymyl y darnau o ffordd y cyfeirir atynt am gyhyd ag y mae'n angenrtieidiol at ddibenion llwytho neu ddadlwytho nwyddau o'r cerbyd, cyn belled a nad oes unrtiyw gerbyd arall, ar wahan i'r cerbyd sy*n cael ei ddefnyddio at ddibenion danfon neu gasglu pecynnau post fel y drffinnir yn Adran 87 Deddf Swyddfa'r Post 1953, yn aros yno.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a fydd yn dod i rym ar 14 Rhagfyr 2020 yn Neuadd y Dref, Wrecsam. Os hoffech gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i wneud hynny o fewn chwe wythnos i 11 Rhagfyr 2020.

Atodlen 1, (Dim Aros Na Llwytho ar Unrhyw Adeg) Ffordd Maesgwyn, Ochr y Dwyrain; O'r gyffordd fi'r A541 Ffordd yr Wyddgrug i gyfeiriad y de am bellter o 60 metr: Atodlen 2, (Man Llwytho) Ffordd Maesgwyn, Ochr y Dwyrain; 0 60m i'r de o'r gyffordd fl'r A541 Ffordd yr Wyddgrug i gyfeiriad y de am 8m.

THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM (MAESGWYN ROAD, WREXHAM) (PROHIBITION OF WAITING AND LOADING) ORDER 2020

Notice is hereby given that on 9th December 2020 the Wrexham County Borough Council made the above named Order the effect of which is to prohibit and restrict the waiting of vehicles in the length of road specified in the Schedules to this Notice which shall also render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on and in the sides and length of road referred to therein for so long as may be necessary for the purpose of enabling goods to be loaded on to or unloaded from the vehicle provided that no vehicles other than a vehicle that is in actual use for the purpose of delivering or collecting postal packets as defined in Section 87 of the Post Office Act 1953 shall so wait.

A copy of the Order, which will come into operation on the 14th December 2020 may be examined at The Guildhall, Wrexham. If you wish to question the validity of the Order you may, within the six weeks from the 11th December 2020 apply to the High Court for this purpose. Schedule 1, (No Waiting No Loading At Any Time) Maesgwyn Road, Eastern Side; From the junction with A541 Mold Road in a southerly direction for a distance of 60 metres: Schedule 2, (Loading Bay) Maesgwyn Road, Eastern Side; From 60m south of the junction with A541 Mold Road in a Southerly direction for 8m.

Attachments

WAR1942569.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices