Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1936393

Notice effective from
4th December 2020 to 3rd January 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0748 Land off Tudor Drive, Penley Wrecsam cais amlinellol ar gyfer 17 annedd gyda'r hou faterion ac eithrio mynediad ar gadw (Ymadawiad fi'r cynllun datblygu datblygiad mawr).

P/2020/0660 1-2 High Street, Wrecsam, LL13 8HP, Newid defnydd lloriau uwch i 6 fflatiau, adnewyddu'r cyn fane (dosbarth defnyddio a2) ar y llawr gwaelod a mynedfa newydd i'r adeilad ac addasiadau i'r drychiad blaen (effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth).

P/2020/0777 St Marys Cathedral, Regent Street, Wrecsam, LL111RB Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer addasiadau allanol i'r estyniad cefn (gegin a scullery).

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas d'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiweh

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.12.202a

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0748 Land off Tudor Drive, Penley, Wrexham application for up to 17 dwellings with all matters except access reserved (departure from the development plan major development).

P/2020/0660 1-2 High Street, Wrexham, LL13 8HP, Change of use of upper floors to 6 flats, refurbishment of ground floor former bank (a2 use class), new entrance to the building and alterations to front elevation (affects the character of a conservation area).

P/2020/0777 St Marys Cathedral, Regent Street, Wrexham, LL111RB, Listed building consent for external alterations to the rear extension (kitchen and scullery).

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 23.12.2020.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay,

Attachments

WAR1936393.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices