Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1921449

Notice effective from
23rd November 2020 to 23rd December 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2020/0725 Bone Wen, Rhosllanerchrugog, Wrecsam, LL14 2EE. Codi 12 Fflatiau (Datblygiad Mawr).
P/2020/0727 Land adjacent to the Bungalow, Wynnstay Yard, The Green, Ruabon, Wrecsam, LL14 6DP. Caia Amlinellol Ar Gyfer Codi 1 Annedd Ar Wahan (Caniatad Adeilad Rhestredig).
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas d'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiweh

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 11.12.2020.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2020/0725 Bone Wen, Rhosllanerchrugog, Wrexham, LL14 2EE. Erection of 12 Apartments (Major Development). P/2020/0727 Land adjacent to the Bungalow, Wynnstay Yard, The Green, Ruabon, Wrexham, LL14 6DP. Outline application for the erection of 1 no. Detached dwelling (Listed Building).
You may view the above application on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 30.03.2019.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1921449.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices