Search for more Public Notices in your area
Planning

FORM 45 COMMONS ACT 2006 - SECTION 15(1)

Notice ID: WAR1910600

Notice effective from
13th November 2020 to 13th December 2020

FFURFLEN 45
DEDDF TIROEDD COMIN 2006 - AD RAN 15(1)
Hysbysiad o gais i gofrestru tir fel Maes Tref neu Bentref
At bob perchennog, prydlesai, tenant neu Feddiannydd honedig o unrhyw ran o dir a ddisgrifir isod, ac i bwy bynnag arall a fynno wybod.
Mae cais wedi'i wneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan Cyngor Cymuned Esclusham a Chyngor Cymuned Rhosllannerchrugog dan Adran 15 (2) Deddf Tiroedd Comin 2006 ac yn unol a Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref neu Bentref) (Trefniadau Interim) (Cymru) 2007 ("Rheoliadau 2007"). Mae'r cais yn ceisio cynnwys y tir a ddisgrifir yn yr Atodlen isod ar gofrestr meysydd tref a phentref, ac sydd yn honni ei fod wedi'i gymhwyso i'w gofrestru fel maes tref neu bentref yn rhinwedd defnydd y tir fel hawl preswylwyr yr ardal yn unol a chwaraeon a difyrion cyfreithiol, ac am gyfnod sydd yn o leiaf 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2019.
Gellir gweld y cais, sydd yn cynnwys cynllun o'r tir arfaethedig ar gyfer cofrestriad, yn y swyddfa ganlynol yn Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY ar ddydd Llun a dydd Mawrth 10.00am - 3.00pm
drwy apwyntiad yn unig. I wneud apwyntiad, cysylltwch a gwasanaethau cyfreithiol drwy e-bost

oslegal@wrexham.gov.uk

neu drwy ei ffonio ar 01978 298997.
Os yw'r awdurdod gofrestru yn fodlon bod y tir a ddisgrifir isod yn gymwys i'w gofrestu maes tref neu bentref, bydd yn cofrestru'r tir.
Dylai unrhyw unigolyn sydd yn dymuno gwrthwynebu cofrestru'r tir fel maes tref neu bentref anfon datganiad o ffeithiau y mae'r gwrthwynebiad wedi'i seilio arno at Awdurdod Cofrestru Tiroedd Comin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY ar neu cyn 22 lonawr 2021 (Cais VG13C). Ni ellir ymdrin ag unrhyw ddatganiadau y mae'r Awdurdod yn eu hystyried i ddod i benderfyniad ar y cais, yn gyfrinachol a bydd copi yn cael ei anfon at yr ymgeisydd i roi sylwadau a gellir eu datgelu i unrhyw bartion eraill sydd a diddordeb.
Dyddlad: 13 Tachwedd 2020
Llofnod: Sloned Wyn Davles
Prff Swyddog Uywodraethu a Gwasanaethau
Cwsmerlald Awdurdod Cofrestru Tiroedd Comin
ATODLEN
Coed Llwyneinion wedi'u lleoli ar Ffordd Llwyneinion Rhosllannerchrugog Wrecsam LL14 1TL
FORM 45
COMMONS ACT 2006 - SECTION 15(1)
Notice of an application for the registration of land as a Town or Village Green
To every reputed owner, lessee, tenant or occupier of any part of the land described below, and to all others whom it may concern.
Application has been made to Wrexham County Borough Council by Esclusham Community Council and Rhosllannerchrugog Community Council under Section 15 (2) of the Commons Act 2006 and in accordance with the Commons (Registration of Town or Village Greens) (Interim Arrangements) (Wales) Regulations 2007 ("the 2007 Regulations"). The application seeks the inclusion in the register of town and village greens of the land described in the Schedule below which is claimed to have qualified for registration as a town or village green by virtue of the use of the land as of right by inhabitants of the locality for the pursuance of lawful sports and pastimes and for a period of at least 20 years prior to the 1st April 2019.
The application, which includes a plan of the land proposed for registration may be inspected at the following office Guildhall, Wrexham, LL11 1AY between the hours of Monday - Tuesday 10.00am - 3.00pm by appointment only. For an appointment please contact Legal Services by email

oslegal@wrexham.gov.uk

or by phone on 01978 298997.
If the registration authority is satisfied the land described below qualifies for registration as a town or village green, it will so register the land.
Any person wishing to object to the registration of the land as a town or village green should send a statement of the facts on which the objection is based to Commons Registration Authority, Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham LL11 1AY on or before 22 January 2021 (Application VG13C). Any statements that are to be taken into account by the Authority in reaching a decision on the application cannot be treated as confidential and will be copied to the applicant for comment and may be disclosed to other interested parties.
Dated: 13th November 2020
Signed: Sloned Wyn Davles
Chief Officer Governance and Customer For
Commons Registration Authority
SCHEDULE
Llwyneinion Woods located on Llwyneinion Road Rhosllannerchrugog Wrexham LL14 1TL

Attachments

WAR1910600.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices